Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

ACKEBOL (Ackeboil)
Betyder ungefär gården vid Ackan.
Ackan är ett gammalt namn på ån som rinner från Aplungen genom Fagerås till Norsälven.
Djäknen Magnus Gyllenius talar om Ackan, när han 1662 vandrar genom vår socken för att söka samla ihop pengar till sina studier. I oktober ämnade han gå från Prästbol till Köpung, men gick bet på det, "ty", skriver han, "vij kommo intet öffver elffven Ackan, så flödande och öffverfull medh watn war hon. . . " Han fick sova på Högvalta i stället. (Jfr boken FRYKERUD II, avd . II, sid. 11).

Själva ordet anses bestå av en förled, ack- , med okänd betydelse men av hög ålder, och en senare led, -an, som betyder "ån" .
Ack-namn förekommer på många håll i Värmland och Bohuslän och i många olika sammansättningar men alltid i sammanhang med vatten. Rosell uppfattar "ack"- som ljudhärmande, påminnande om vattens kluckande. Men han resonerar också kring att betydelsen kan innehålla ett moment av klaga, jämmer el. dyl.
Slutdelen av hemmansnamnet är den vanliga ändelsen -bol, ett ställe att bo på. Många bol-namn är belagda från tidig medeltid . Men även namn från senare tid har tillagts den ändeIsen.
Ackebol i Frykerud är först känt som skattenybygge upptaget 1608.

Återgå till Frykerudskartan.