Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

BACKARNA
Namnet är en förkortning av det ursprungliga Öyiesätterbacka, skattlagt 1606 som 1/4 hemman.
Bakom namnet vill man se en gammal säterbildning under hemmanet Öjenäs i Kil.
Hur Backarna på 1600-talet fördes över till Frykerud efter att de närmast har tillhört Rusta i Nors socken finns beskrivet i boken FRYKERUD II avd I, sid 58 f.

byn
Byn Backarna.
Flygfoto från 1950-talet. Publicerat med tillstånd av Flygfotohistoria.
www.flygfotohistoria.se

backarna
Byn Backarna, 2007.

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
BACKARNA
Områdesbeskrivning: Backarna utgörs av en kulturhistorisk by som ligger i ett vackert landskap. Byn består av sex gårdar med anor från 1600-talet. Byn ligger i övre delen av en sydsluttning och omges av granskog.
Söderut öppnar sig ett kuperat odlingslandskap där åker och vall är dominerande.
Kor betar en del av markerna så att de hålls öppna.

Värden: Backarna har värden ur en kulturhistorisk synvinkel genom själva byn samt som naturvärde genom den vackra landskapsbilden.

Hot: Då byn och landskapet skapar en helhet så är det viktigt att byggnaderna i byn inte förfaller och att landskapet inte växer igen.

Önskvärd skötsel: Upprusta byns hus och uthus. Fortsatt hävd av markerna.

Återgå till Frykerudskartan.