Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

ÅSTJÄRNET

Vid hemmanet Ås. Ett äldre namn är Backtjärn, förmodligen givet efter hemmansdelen Backen. På kartor från 1785 stavas det BockeKjernet.

torn tjarn

Fågeltorn vid Åstjärnet och utsikt från fågeltornet

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
ÅSTJÄRN
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZ
Markägare: Privata markägare
Area: ca 49 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 48
Områdesbeskrivning: Åstjärn är en grund näringsrik liten sjö som ligger längs med väg 61. Sjön omges till stor del av jordbruk- och betesmarker.
Vissa delar av markerna runt tjärnet betas fortfarande men inte hela vägen ner till sjön. Nere vid sjökanten har buskskiktet av vide i stort sett tagit över och är ganska så tät. Sjön är till stor del igenväxt med säv och bladvass men några få öppna vattenytor finns fortfarande kvar. Igenväxning beror främst på den sjösänkning som genomförts i tjärnet. Vattenytan har en rik flytbladsvegetation bestående av vit näckros och gäddnate.
I nordöst finns ett parti med tallskog med björkinslag som sträcker sig fram till de fuktiga partierna. Ungefär 100 meter från parkeringsplatsen vid väg 61 finns ett fågeltorn. Tornet ligger ganska dolt i en ridå av aspar som skyddar tjärnet mot vägen men även döljer tornet till viss del. Att döma av gästboken används tornet som utflyktsmål både för svenska och utländska besökare.
Arter: Brun kärrhök (06) Rörsångare (06) Sångsvan (06) Gräsand (06) Enkelbeckasin (06) Bläsand (06) Bivråk (06) Storspov (06) Knipa (06) Rördrom (06) Grenrör (06) Fackelblomster (06)
Värden: Sjön utgör en viktig livsmiljö och rastplats för många fågelarter. Det är ett lättillgängligt utflyktsmål för alla boende i kommunen.
Hot: Genom att sjön har växt igen på senare år har antalet fågelarter minskat rejält. Då markerna gödslas ökar igenväxningen.
Önskvärd skötsel: På grund av att vattenytan minskat så har även antalet fåglar minskat med tiden. Kapacitet finns att restaurera sjön till det värde den en gång haft. Insatser bör därför göras för att få till stånd en större öppen vattenyta. Tornet behöver rustas upp och en ny affisch med information om de fåglar som kan ses behöver sättas upp.

Om du vill veta hur fåglar låter så finns ett urval på Sveriges Radio P2.

Återgå till Frykerudskartan.