Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

BRÅTSJÖN

Namn efter Bråten, en benämning på hemmanet Norra Näs. Sjön kallas i en del handlingar för Lenesjön (1800-talet).

bratsjon

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
BRÅTSJÖN
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZF
Markägare: Privata
Area: ca 202 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Delar av området innehar landskapskydd med 200 m
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 42
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 1, 9, 11, 12
Naturvärdesområde obj nr: 2, 8, 10, 11
Områdesbeskrivning: Sjön omges av ett varierat landskap av barrskog med lövinslag och jordbruksmarker. Delar av barrskogen på den norra delen av sjön har avverkats. Den nordöstra kanten av sjön innehar de nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt som angivits ovan. I nyckelbiotopen växer ett relativt stort bestånd av löv med många grova lövträd av främst
asp och björk. I sjön fanns flodkräftor men dessa slogs ut av kräftpest.
Arter: Gädda (06) Abborre (06) Gös (06) Braxen (06) Svarthakedopping (80) Mört (06) Löja (06) Sarv (06) Skogsduva (06)
Sutare (06) Bivråk (80) Göktyta (80) Asphättemossa (97) Skinnlav (97) Storlom (06) Korallblylav (97) Bårdlav (97)
Värden: Sjön används som fiskevatten av boende runt omkring. Lövområdena på den nordöstra sidan uppvisar en gynnsam miljö för fåglar och insekter.
Hot: En avverkning av lövskogsmiljöerna vid sjön skulle innebära att de naturvärden som uppnåtts förloras. Planer finns att minska strandskyddet och underlätta för byggnation av hus vid sjön.
Önskvärd skötsel: Det öppna landskapet bör bevaras. En ökad kunskap hos kommunen om de biologiska värdena i sjön vore önskvärt. Ytterligare byggnation bör inte förläggas vid naturvärdesområdena eller nyckelbiotoperna.
Lövträd bör gynnas i skogarna och särskilt grov asp bör sparas.
På sikt bör granen gallras ut för att gynna de värden som hör ihop med aspen. Eventuellt vore det genomförbart att återinföra flodkräftan till sjön.


Återgå till Frykerudskartan.