NORSÄLVEN

Norsälven hade tidigare ett eget namn ”Frika”, senare även ”Frykälven” där den passerade Frykerud.

Från ”Probsten och Kyrkioherdens M.Erlandi Nicolai Hofstens BESKRIFNING ÖFWER WERMELAND” från 1706-1716 är nedanstående citat hämtat:

"Wid then östra sidan af Wermeland Kils härad och Frykeruds Sockn är 1. Frykerudz Elfwen, som sitt utlop hafwer af siön Fryken, och gör et mycket starckt fall wid the höga backar, som kallas Frykerudz backar, öfwer hwilka, så wäl som sielfwa Forsen, the resande å den sidan hafwa at fara så wäl winter som sommar. At thenna Elf hafwer bekommit sitt namn af stora siön Fryken, thet är klart af sig sielf, emedan hon ther utur går; men at Fryken tagit sitt namn af then Frigge, Frygge eller Frye som war med Argonauterne at hämta ett gullskinn som i Colchos bewarades af en drake thet är bewist i et annat Capitel af thenna beskrifning. Eljest är i thenna elf wackra såger och qwarner upbygda.
När denna Frykerudz elf hafwer giordt sin fart wid pas twå mil länger neder, så tager hon ett annat namn, och kallas Nors Elfwen, effter som hon löper genom Nors Sockn, är mycket diup och faller sidst uti Wener wid gården Jerpeta, Thenne elf giör wid gården Tråssnäs ett stort fall, hwar uti hamrar och qwarnar äro bygde."

/Beskrivningen om Norsälven fanns införd i ”Värmland förr och nu”, årgång 1917, sid 50.

bron
Brobygget över Norsälven 1997.

Återgå till Frykerudskartan.