Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

PRÅMSJÖN

Den äldsta formen av namnet är Primsiöen. Osäkerhet råder om hur första ledet Prim- skall förklaras. Frej Alsterlind för i en artikel om Frykerud fram den tanken, att ordet kanske kan komma från den medeltida prim-signingen, dvs den handling då ett barn före dopet signades till skydd mot onda makter. Vokalen i kan lätt ha övergått till o/å. Äldre människor i bygden talade gärna om att de skulle ta "prômmen", då de steg i ekan.
Äldre stavning Promsjön.

pramsjon

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
PRÅMSJÖN
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZ
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 324 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 14
Naturvärdesområde objekt: 2
Utökat strandskydd till 150 meter
Områdesbeskrivning: Sjön ligger i norra delen av kommunen öster om väg 45 till Sunne. De nordliga delarna av sjön har vackra strandängsbeten som betas av kor, uppgifter om fågellivet saknas. På västra sidan av sjön finns ett öppet landskap med åker- och betesmarker. På den östra sidan av sjön finns en ristuvemyr med sumpbarrskog.
Arter: Gädda (06) Abborre (06 Gös (06) Braxen (06) Mört (06) Ål (06) Löja (06) Sarv (06) Sutare (06) Bivråk (80) Storspov (80) Nötkråka (80) Skogsduva (80)
Värden: Sjön ligger vackert i landskapet och har ett känt naturvärde i och med strandängarna. Myren och sumpskogen på den östra sidan har höga naturvärden.
Hot: Upphörande av bete på strandängarna gör att landskapet växer igen och många värden förloras. Alla åtgärder som förändrar sumpskogens karaktär.
Önskvärd skötsel: Strandängarna bör fortsätta att hållas öppna och brukas. Sumpskogen och skogen på myren bör sparas. Mycket lite är känt om sjöns naturvärden så ett samarbete med fiskevårdsföreningen för att ta reda på sjöns naturvärden är önskvärt.

Om du vill veta hur fåglar låter så finns ett urval på Sveriges Radio P2.

Återgå till Frykerudskartan.