Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

FAGERÅS
Namnet är från början knutet till herrgården som vi i dag oftast kallar ”Fagerås gård”.
Den omnämns i jordebok från 1606 som ett frälsehemman. Den är högt och vackert belägen.
Senare har namnet kommit att användas för tätortsbildningen kring hemmanet Lund, beroende på att järnvägsmyndigheterna lånade namnet från herrgården till den nybyggda järnvägsstationen


Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
FAGERÅS GÅRD
Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 15 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 52
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 5
Naturvärdesområde obj nr: 6
Områdesbeskrivning: Ravinsystemet väster om Fagerås gård består av två bäckdråg som sammanstrålar i norr. Den södra delen av området är avskuren av väg 61 medan det i norr begränsas av järnvägen. Ravinsystemet omges av odlingsmarker. Ravinerna har ett största djup av ca 15 meter och en bredd på upp emot 100 meter. Vegetationen består till största delen av lövskog med björk, asp och al, men det finns även inslag av ask, rönn, ek och gran. De fuktiga och näringsrika ravinbottnarna gör att mer krävande växtarter kan växa här. Vid Fagerås gård består ravinen delvis av hagmark/vall, även andra delar av området är betespåverkat. I norr är det nyligen avverkat en bit ner på ravinkanterna och där har typisk hyggesvegetation växt upp.
I den västra ravinen är det mycket frodigt med lövträd i olika ålder. Det är rikligt med gamla och grova träd (ålder minst 60 år) av både gråal, asp och gran samt högstubbar och lågor av varierande storlek. Den östra ravinen har i stort sett samma växtlighet som den västra men där finns något färre gamla, grova träd och mindre mängd död ved.
Värden: Sluttningarna är påverkade av rörligt markvatten vilket ger en rik moss- och kärlväxtflora. Många olika djur- och växtgrupper gynnas av områdets naturkvalitéer. Området hyser stora värden för faunan.
Arter: Storgröe (06) Lundarv (06) Springkorn (06) Rödblära (06) Blåsippa (06) Skinnlav (89) Hassel (06) Gullpudra (06) Ormbär (06) Skogshakmossa (06) Mörk husmossa (06)
Hot: Avverkning av den äldre granskogen samt lövskogen skulle vara mycket negativt för de arter som är beroende av dessa.
Önskvärd skötsel: Dalgången som helhet bör lämnas orörd och skogen bör få utvecklas fritt. Ett mindre uttag av gran kan göras. Möjlighet till naturvårdsavtal bör ses över.

Återgå till Frykerudskartan.