Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GETMOSSEN (Getemåsen)
Skattenybygge 1624.
Troligast är att tamdjuret get ingår i namnet. Någon har prövat en teori om att det i stället skulle röra sig om det dialektala ordet "geta" ung. = "hålla djur på bete".


Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
GETMOSSEN
Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BKZL
Markägare: Privata markägare
Area: ca 38 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Områdesbestämmelser
Ängs- och hagmarksinventeringen obj: 6 (klass 3)
Ängs- och betesinventeringen obj: 5FF-ECX, EBB-TRL, 6A2-KFA
Kulturmiljövårdsprogram för Kils kommun
Områdesbeskrivning: Getmossen är en liten by som ligger i den nordligaste delen av kommunen. Byn är idyllisk och ger ett ålderdomligt intryck. Här finns äldre bebyggelse, marker med ängsvegetation, hästoch fårbete och 4 stycken genuina hagmarker. De värdefulla ängs- och hagmarkerna ligger i eller i nära anslutning till byn och markerna betas av får, häst och kor. Det finns en slåtteräng som slås med skärande redskap varje år.
Objektet som ligger längst i söder (6A2-KFA) ligger i en dalgång med en bäckfåra och källdråg. Hälften av området betas av får och hälften av häst. Dalgången är mycket artrik. I anslutning till denna ligger en slåtteräng som varje år slås med skärande redskap. I hagen finns både oxel, al, ask, asp, björk, en, gran, lind och rönn. Vissa av träden hamlas.
Det östra objektet (EBB-TRL) ligger i en kraftigt sluttande slänt med rikligt med hällar. Betesmarken är relativt artrik men det finns även en del sly. Denna mark betas av hästar som delvis stödutfodras och därför har vissa delar av marken blivit näringspåverkad.
Objektet längst norrut (5FF-ECX) är en betesmark som betas av hästar och är relativt artrik. Även här finns viss igenväxning av sly samt en del örnbräken och älggräs.
Det fjärde objektet (ej i ängs- och betesinventeringen) ligger västerut under den kraftledning som går genom området. Marken betas av kor och har tidigare betats av både får och häst. Floran är artrik och här växer den sällsynta fältgentianan.
Arter: Fältgentiana (05) Brudborste (02) Hirsstarr (02) Kattfot (02) Prästkrage (02) Ängsfryle (02) Knägräs (02) Ormrot (02) Ängsvädd (02) Skallerarter (02) Ärenpris (02) Rödven (02)
Ögontröstarter (02) Örnbräkenarter (02) Blåsuga (02) Jungfrulinarter (02) Gökblomster (02)
Jungfru Marie nycklar (02)

Återgå till Frykerudskartan.