Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

GLÄNNE
Namnet är belagt från 1503 kommer av dialektordet "glänna" = glänta, solig plats. I jordebok förekommer Glänne tidigast 1540.
Glänne delas numera i Östra Glänne öster om Aplungen och Västra Glänne väster därom. Östra Glänne är socknens till ytvidden största hemman.
Skrivningen Östhre Glenne är känd från 1546.
I Västra Glänne är tidigt en frälsedel och en kronodel kända. Den senare torde ha varit kyrkogods. På dess mark ligger den nuvarande kyrkan.
Benämningen Vesthre Glenne är känd från 1546.

Ånaholm
Namnet kan härledas från den förbipasserande ån. I längderna över husförhör dyker namnet upp först från 1759 och stavas då Åneholm. Den stavningen råder sedan in på vårt århundrade och användes fortfarande på Ekonomiska kartan.
Gården skrevs tidigare som Glännetorp, eftersom den räknades under Västra Glänne.
Den noteras i jordebok tidigast 1684 och skrevs då som frälsetorpet W. Glännetorph.

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
GLÄNNEKLÄTTEN
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZFK
Markägare: Privata markägare
Area: ca 300 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 29
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 17
Områdesbeskrivning: Glänneklätten är en höjdrygg som är rikt blockig och hyser branta sluttningar, särskilt på den västra sidan. På klätten växer blandskog med tall, björk, rönn och gran men i branterna dominerar tall och asp. Många av tallarna i branten är senvuxna och har en ålder runt 100 år. Delar av området vid den östra branten har avverkats samt även
den gamla skog som stod nedanför den västra branten. På toppen av klätten finns lämningar av en fornborg och här är det en härlig utsikt över Frykerud. Stigen upp till Glänneklätten har markerats med vita plaststolpar.
Värden: Området är stort och har därför potential att hysa många utsatta arter. Klippväggarna och asparna hyser en del ovanliga arter. Tack vare asparna som skapar död ved skapas förutsättningar för ett rikt insektsliv, vilket gynnar de hackspettar som använder området till födosök. Asparna är även bra boträd vilket gynnar ett flertal fågelarter. Lämningarna av fornborgen ger ett värdefullt kulturhistoriskt inslag i naturen. Att ge sig upp på Glänneklätten är en fin vandring.
Hot: Ytterligare avverkning av skogen och särskilt asparna skulle förstöra de naturvärden som uppnåtts.
Arter: Aspgelélav (98) Bårdlav (98) Asphättemossa (98) Fällmossa (98) Tjäder (06)
Önskvärd skötsel: Området bör lämnas för fri utveckling. Det vore gynnsamt för friluftslivet om stigen upp till Glänneklätten markeras bättre samt att en informationstavla sätts upp som berättar om fornborgen.

Fornborgen på Glänneklätten har RAÄ nr Frykerud 25:1
Hårklomossa växer vid Åneholmsbäcken

Återgå till Frykerudskartan.