Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

HÖGVALTA (Höfulth, Högualta, Högwalta)
Känt från medeltiden och inskrivet i Karl Knutssons jordebok.
Namnet stavas 1436 'Höfulth'.
I jordebok från 1540 står Högualta.
Ortsnamnskommissionen kan inte med säkerhet härleda namnet men skriver, att möjligen kan senare ledet sammanhänga med ordet hult.
Vid gården finns en höjd med lövskog, påpekar man.

vy

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
HÖGVALTA
Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 37 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 50
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 12
Naturvärdesområde obj nr: 11
Områdesbeskrivning: Området utgörs av en bäckravin som ligger väster om väg 61, från Högvalta i norr till strax innan Fagerås i söder. Bäcken är omväxlande stilla och forsande. Där bäcken står stilla växer vit näckros.
Bäcken kantas till största delen av lövvegetation med dominans av gråal och asp men även av sälg, rönn och björk. Bitvis kantas bäcken av gran. Ravinen har varit betad, vilket kan ses på sina ställen i vegetationen genom dess ört- och gräsinslag. Ravinen har relativt gott om äldre lövträd och död ved. Bäver lever i bäcken och har fällt många grova aspar och skapat ett bäverdämme med ett flertal stående döda träd. Området kantas av åkermark men det finns även gran planterat på östra delen av ravinen.
Arter: Mindre hackspett (98) Gullpudra (98)
Värden: Området har stora värden genom sin lövskogsmiljö med många äldre, grova lövträd samt relativt rikligt med död ved. Denna miljö gynnar insekter och fågellivet, vilket visar sig inte minst genom förekomst av mindre hackspett i området. De naturliga störningar som bävern skapar ger goda förutsättningar för många arter att leva här.
Hot: En avverkning av lövskogen vore förödande för de arter som är beroende av denna livsmiljö.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt men på sikt bör granen gallras ut. Lövskogen bör gynnas ytterligare.

Återgå till Frykerudskartan.