Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

KLAXÅS
Skrivningen "claxthorp" är känd redan från 1308. I jordeboken 1540 noteras Kla(c)xåss som snart blir ett helt skattehemman. Ortnamnskommissionen förmodar, att det närliggande berget benämnts Klack och att det efter hand kommit att heta Klacksås. När uttalet härav med tiden fördunklats och blivit "klackses", kom detta att uppfattas som en genitiv, som sedan gett upphov till det senare dialektala namnet på hemmanet som "klackse".

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
KLAXÅSMOSSARNA
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: MBZ
Markägare: Privata markägare och Stiftelse
Area: ca 53 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 49
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 20, 22, 23
Naturvärdesområde obj nr: 18, 24
Våtmarksinventering (klass 3)
Områdesbeskrivning: Klaxåsmossarna ligger strax söder om väg 61 och öster om Klacksjön. Myrarna är helt omgivna av jordbruksmark och de har en tydlig högmossekaraktär, särskilt den östra. Någon lagg finns inte,
denna är sedan länge utdikad. Ute på mossen domineras vegetationen av tall och dvärgbjörk. Längs med norra delen av mossarna växer ett äldre lövrikt bestånd av björk och asp med rikligt med död ved. En hel del torrträd med vedsvampar finns här. Skogsbeståndet längs östra Klaxåsmossen består av blandskog av gran, tall, björk, asp och rönn. Det finns betydligt fler lågor och högstammar på västra Klaxåsmossen jämfört med den östra. Fältskiktet vid de båda mossarna går från lågörter i öster till ristyp i
väster medan buskskikt i stort sett saknas. I myrens kanter går ett flertal stigar. Torvtäkt bedrevs längs med den norra
kanten men är sedan länge nedlagd. I omedelbar närheten av Klaxåsmossarna finns ytterligare småobjekt med värdefull lövskog.
Arter: Dvärgbjörk (06) Vitmossa (06) Spillkråka (06) Hjortron (06) Odon (06) Rosling (06)
Värden: De äldre lövträdsbestånden på mossarna samt rikligt med död ved gynnar de arter som har svårt att klara av ett modernt skogsbruk och är beroende av gamla och döda lövträd. Mossen är relativt stor och ligger bra till för att kunna användas som utflyktsmål bl a för skolor.
Hot: Avverkning av den äldre löv- och blandskogen skulle vara mycket negativt för de arter som är beroende av dessa. Ytterligare påverkan på myren genom dikning/täkt får negativa konsekvenser för myren och dess arter.
Önskvärd skötsel: Området gynnas av en fri utveckling där ytterligare död ved kan skapas.

klacksjon
Utsikt mot Klacksjön

Återgå till Frykerudskartan.