Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
MÖRKERUDSBERGET
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZK
Markägare: Privata markägare och Stift
Area: ca 20 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 27
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 7
Områdesbeskrivning: Området består av en långsträckt västlig bergsbrant. Sluttningarna är rejält branta men saknar större lodytor. Berget har inslag av mörka mineralnäringsrika bergarter, vilket gör att flera krävande växtarter växer här. I branten växer gamla tallar med inslag av asp. Lite norr om kraftledningen växer ett bestånd av lind. I brantfoten finns det mindre lodytor och småblockiga partier. En större grotta på ca 7 meter med täckt öppning ska finnas i branten men återfanns inte 2006. Längs med brantfoten finns spår av slåtter- och betesbruk och delar av dalen som ligger väster om berget odlas även idag. I direkt anslutning till branten växer en grandominerad blandskog med inslag av ca 100-åriga träd av gran och tall. Delar av skogen i brantfoten har nyligen avverkats.
Arter: Aspgelélav (98) Blåsippa (06) Fällmossa (98) Guldlocksmossa (98) Bårdlav (98) Underviol (89) Asphättemossa (98) Ormbär (06) Stinknäva (06) Svartbräken (89) Stor fetknopp (89)
Värden: Marken är delvis kalkpåverkad och flera krävande arter t ex blåsippa och stinksyska växer här. Blockbranterna ger en bra livsmiljö åt många kryptogamer.
Hot: Ytterligare avverkning i branten eller i direkt anslutning till branten skulle innebära att de naturvärden som uppstått i branten skulle förstöras.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt.

nyfemstenen stockdragstjarnet
Nyfemstenen och Stockdrågtjärnet (äldre namn Övre Bergtjärn)

Fr Kils Hembygdsförening:
Nyfemstenen
"Denna sten är en rest från inlandsisens utbredning för 20-30-tusen år sedan. Stora stenblock bröts loss och fraktades, inbäddade i ismassorna långa sträckor. Denna sten har fastnat i en klippskreva och vid issmältningen för 10.000 år sedan fastnade den i sitt nuvarande läge. Stenen är sockertoppsformad, ca 3 m hög, och balanserar på spetsen utan att störta utför berget. "

karta
Nyfemstenen har RAÄ nr Frykerud 33:1
Anm: Stenen kan nås från Lenehaget, en stig från Stockdrågtjärnet leder upp och förbi stenen.

torpskylt
Kanske var det här Per Olsson (1789-1867) byggde sitt hus?


Återgå till Frykerudskartan.