Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

PRÄSTBOL
Gammalt namn som tyder på att gården tillhört kyrkan. Hedell ser framför sig, hur medeltidens pilgrimer stannade till vid kyrkan på berget och höll andakt och sedan fick övernatta på en gård intill. Rosell menar att ordets senare led -bol inte är den vanliga, riktigt gamla ändelsen, som betyder boplats. I det här och liknande fall kan ändelsen i stället härledas från ett annat fornsvenskt ord "bordh" , som återfinns i t.ex. "praesta-bordh" dvs vad som anslagits till kyrkans/prästens underhåll med möjlighet till bostad och/eller avkastning.
1/2 frälsehemman.

prastbol kyrksten
Prästbol, omkring år 1900. / Minnestenen, som restes 1922 på gamla kyrkplatsen

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
BETESMARK VID PRÄSTBOL
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BK
Markägare: Privata markägare
Area: 0,5 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Ängs- och betesinventeringen obj: 56A-WUO
Ängs- och hagamarksinveteringen obj: 15-6 (klass 3)
Områdesbeskrivning: Den gamla kyrkplatsen ligger på en kulle med utblick över Fagerås omgivningar. På kullen låg Frykeruds kyrka förr. Till minne av kyrkan är en minnessten rest. På kullen med berg i dagen finns en välhävdad äng med relativt artrik flora. Några enstaka buskar och träd växer här. Vid vägen är det skyltat in till minnesplatsen samt en parkering med informationstavla.
Arter: Backnejlika (04) Bockrot (04) Gulmåra (04) Käringtand (04) Prästkrage (04) Liten blåklocka (04) Skogsnäva (04) Ängshavre (04) Ängsvädd (04) Ärenpris (04)
Värden: Platsen är ett fint utflyktsmål som är lätt att hitta till. Ängen har en fin och variationsrik flora.
Hot: Om området inte sköts kommer det att växa igen.
Önskvärd skötsel: Området bör forstätta att slås med skärande redskap och inte med röjsnöre vilket sker nu.

Återgå till Frykerudskartan.