Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

RINGSTAD, VÄSTRA
Första gången i jordbok 1600 som skattenybygge.
Oklarhet råder om ursprunget till första ledet Ring- . Möjligen kan det härledas från mansnamnet Ring. Enligt en annan tolkning kan i vissa fall en ringformig fornlämning ha gett upphov till motsvarande namn.
Andra ledets -stad är = boplats, som i sin tur kan ha många olika ursprung.

Från Naturvårdsprogram Kils kommun:
VÄSTRA RINGSTAD
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZ
Markägare: Privata markägare
Area: ca 86 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 12
Områdesbeskrivning: Bebyggelsen i Västra Ringstad ligger spridd längs övre delen av östsluttningen ned mot Ringstadtjärn. Landskapet, bebyggelsen och sjön omges av skogsklädda bergshöjder. Odlingslandskapet i sluttningen är småskaligt med åker/vall och beteshagar. Markerna betas av kor på den västra sidan om vägen och nyupptagna betesmarker ned mot sjön betas av får. Längs med sjöstranden och ut i markerna finns spridda lövträd och buskage. En del av markerna och badplatsen vid sjöns södra ände är något igenväxta.
Arter: Många av de arter som trivs i området kring Södra Ringstadtjärn använder även Västra Ringstad och Norra Ringstadtjärn som rast- och häckningsplats. Tidigare häckade vitryggig hackspett i området.
Värden: Det småskaliga och öppna landskapet är estetsikt tilltalande och inte särskilt vanligt numer. Det småskaliga landskapet tillsammans med Södra Ringstadtjärn har stor betydelse för faunan och ger ett varierat och rikt djurliv.
Hot: Upphörande av bete och brukande av markerna skulle göra att landskapet växer igen. Ytterligare exploatering runt sjön skulle vara negativt för landskapsbilden och miljön i övrigt.
Önskvärd skötsel: Området bör fortsätta att hållas öppet genom ett aktivt jordbruk. Ytterligare förtätning av bebyggelse bör undvikas. Strandskyddet skulle utökas till 200 meter.

ringstatjarn Norra Ringstadtjärnet

Återgå till Frykerudskartan.